About us

นิตยสารซาวด์ไดเมนชั่น (Sound Dimension Magazine) เป็นนิตยสารรายเดือนที่มุ่งเน้นเนื้อหาในเชิงศิลปะการสร้างสรรค์ออกแบบติดตั้งระบบเสียง แสง และภาพ ผสมผสานเทคนิคกับแนวคิดทักษะประสบการณ์ของมืออาชีพในแต่ละด้าน ครอบคลุมทั้งในงาน Events งาน Installation งาน Broadcasting รวมถึงงานในอุตสาหกรรมบ้นเทิง (Entertainment Industry) และงานการจัดการประชุมนิทรรศการ หรือ MICE

นิตยสารซาวด์ไดเมนชั่น ก่อตั้งในปี พ.ศ.2555 โดย นายเฉลิมพล ปทะวานิช ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานสื่อนิตยสารในด้านระบบแสง เสียง ภาพ และอิเล็กทรอนิกส์มากว่า 20 ปี ร่วมกับ นายสมชัย วิพิศมากูล และ นายวิจิตร บุญชู เริ่มวางแผงนิตยสารในฉบับปฐมฤกษ์ เดือนเมษายน ปี พ.ศ.2555 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

นิตยสารซาวด์ไดเมนชั่น เป็นนิตยสารที่ได้รวบรวมนักเขียนรับเชิญซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความชำนาญในแต่ละสาขาทั้งงานระบบแสง เสียง ภาพ และงานออกแบบติดตั้งมา ทำหน้าที่ถ่ายทอดส่งผ่านความรู้และทักษะการทำงานแก่ผู้อ่าน อีกทั้งยังนำเสนอเบื้องหลังกระบวนการการทำงานในงานอีเวนท์ งานออกแบบติดตั้งระบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย รวมถึงการส่งผ่านแนวคิดของคนวงการทั้งไทยและต่างประเทศในรูปแบบบทสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

นิตยสารซาวด์ไดเมนชั่น ยังเป็นสื่อกลางเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทต่าง ๆ และเป็นสื่อนำความรู้ความเข้าใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้านระบบแสง เสียง ภาพ ทั้งในรูปแบบสื่อโฆษณา ตลอดจนมีพื้นที่อัพเดทผลิตภัณฑ์ใหม่ แนะนำผลิตภัณฑ์ตัวเด่น รวมถึงสกู๊ปเจาะลึกแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ ทั้งในรูปแบบบทความในนิตยสาร และคลิปภาพเคลื่อนไหว ทั้งทาง Youtube และทาง Facebook Fan Page ของนิตยสาร พร้อมทั้งข่าวสาร Hot Line ส่งถึงสมาชิกผ่านช่องทาง @Line Sound Dimension อย่างรวดเร็วฉับไว

นิตยสารซาวด์ไดเมนชั่น ยังเป็นนิตยสารหนึ่งเดียวที่มีพันธกิจในการยกระดับความรู้และมาตรฐานการทำงานของคนในวงการผู้ประกอบการระบบแสง เสียง ภาพ ทั้งโดยการจัด กิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้ รวมถึงสนับสนุนร่วมจัดงานอบรมสัมมนาร่วมกับบริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งผ่านองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ให้เกิดมาตรฐานการทำงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล